پنل خورشیدی

نیروگاه اقلید

نیروگاه 10 مگاواتی اقلید  که با بهره گیری از %90 تجهیزات داخلی و تنها %10 تجهیزات خارجی و با سرمایه گذاری %100 داخلی در استان فارس راه اندازی  و بهره برداری گردید.

نیروگاه آباده

نیروگاه 10 مگاواتی آباده  که با بهره گیری از %90 تجهیزات داخلی و تنها %10 تجهیزات خارجی و با سرمایه گذاری %100 داخلی در استان فارس راه اندازی  و بهره برداری گردید.

نیروگاه بافت

نیروگاه 10 مگاواتی بافت  که با بهره گیری از %90 تجهیزات داخلی و تنها %10 تجهیزات خارجی و با سرمایه گذاری %100 داخلی در استان کرمان راه اندازی  گردید.

نیروگاه بردسیر

نیروگاه 10 مگاواتی بردسیر  که با بهره گیری از %90 تجهیزات داخلی و تنها %10 تجهیزات خارجی و با سرمایه گذاری %100 داخلی در استان کرمان راه اندازی  گردید.